TERAPEUTTISET TOIMET

Hannele Kärkäs

Ammattitaitoista ja yksilöllistä toimintaterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille perustuen pitkään työkokemukseen

Toimin Oulussa ja ympäristökunnissa

Terapeuttiset Toimet

Tarjoan ammattitaitoista ja yksilöllistä toimintaterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat toimintaterapeuttista kuntoutusta. Ammattitaitoni pohjautuu monipuoliseen koulutustaustaan ja pitkään työkokemukseen sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Toteuttamani palvelun laatua varmistan laatujärjestelmän, säännöllisen työnohjauksen ja lisä- sekä täydennyskoulutuksen avulla. Palvelujeni laatua kehitän myös keräämällä asiakaspalautetta.

Toteuttamani toimintaterapia pohjautuu mahdollisimman uuteen, luotettavaan ja tutkittuun tietoon toimintaterapiasta ja kuntoutuksesta. Noudatan toimintaterapeuttien ammattieettisiä ohjeita sekä yksityistä terveydenhuoltoa sääteleviä lakeja ja asetuksia. Aloitan toimintaterapiaprosessin laatimalla jokaisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman. Tavoitteenani on tarjota asiakkaalle pysyvä terapiasuhde, joka mahdollistaa laadukkaan toimintaterapiaprosessin toteuttamisen ja mahdollisimman luottamuksellisen ja avoimen terapiasuhteen muodostumisen.

p

Toimintaterapia voi toteutua joko toimitiloissani tai asiakkaan omassa toimintaympäristössä Oulun alueella ja lähikunnissa. Toimitilani sijaitsevat Oulussa Kaijonharjussa. Minulla on käytössäni laadukas ja monipuolinen välineistö, jota täydennän niin, että se vastaa asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja edistää kuntoutumista. 

Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä, ammatillista, kasvatuksellista ja sosiaalista kuntoutusta, joka perustuu kuntoutujalle laadittuun kuntoutussuunnitelmaan sekä kuntoutujan ja toimintaterapeutin väliseen luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Terapiassa otetaan huomioon kuntoutujan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet. Terapia tukee kuntoutujan omaa sekä omaisten, läheisten ja lähiverkoston kanssa tehtävää aktiivista kuntoutumista edistävää toimintaa. Erityisesti lasten toimintaterapiassa painottuu vanhempien/huoltajien ja lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö. Toimintaterapialle laaditaan yhdessä kuntoutujan ja hänen läheisensä ja tarvittaessa lähiverkoston kanssa kuntoutussuunnitelmaan perustuvat kuntoutujalle yksilölliset, merkitykselliset ja arjen tarpeisiin liittyvät tavoitteet, jotka edistävät kuntoutujan suoriutumista ja osallistumista.

Toimintaterapiassa menetelmät (toiminta) perustuvat vakiintuneeseen, näyttöön perustuvaan tai tieteelliseen vaikuttavauustietoon. Käytetyt toiminnat valitaan kuntoutujan kanssa yhdessä niin, että ne ovat kuntoutujalle motivoivia ja  mielekkäitä. Tarpeen mukaan toimintaterapeutti porrastaa, muokkaa tai soveltaa toimintaa kuntoutujan osallistumisen mahdollistamiseksi. Toimintaterapia voi toteutua joko kuntoutujan omassa toimintaympäristössä (esimerkiksi kotona, koulussa, päiväkodissa), muussa toimintaympäristössä (esimerkiksi asiointikäynneillä kaupassa tai kirjastossa) tai vastaanotolla.

Toimintaterapeutin tutkinnon suorittaneet saavat Valviralta oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Toimintaterapeutin nimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut, laillistettu toimintaterapeutti. Toimintaterapeutin tutkinto on sosiaali- ja terveysalan alempi korkeakoulututkinto.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa korostaa asiakkaan omien voimavarojen ja kykyjen merkitystä. Asiakkaalla itsellään on oman elämänsä ratkaisun avaimet taskussaan. Lyhytterapia tähtää muutokseen, mutta sen tavoitteena ei ole asiakkaan kaikkien ongelmien ja oireitten poistuminen vaan elämänlaadun kohentuminen. Asiakas luo uuden, voimaantuneemman suhteen itseensä, elämäänsä ja elämisen ongelmiinsa, mikä auttaa häntä löytämään uusia keinoja ratkaista elämässään esiintyviä haasteita. Lyhytterapiassa terapeutti rakentaa aktiivisesti yhteistyötä asiakkaan toimivien puolien kanssa ja nostaa esille hänen voimavarojaan. Terapian työskentelytavat ovat sallivia, kokeilevia ja työskentely voi sisältää erilaisia harjoituksia. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erityyppisten psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien hoitoon kuten esimerkiksi paniikkihäiriön tai masennuksen hoitoon, lasten ja nuorten neurologisiin haasteisiin ja elämänkulun kriiseihin.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian painopiste on ongelman selkeässä määrittelyssä ja asiakkaan ja terapeutin välisessä yhteistyössä, joka tähtää asiakkaan esille tuoman ongelman ratkaisemiseen ja muutokseen. Asiakasta rohkaistaan miettimään, miten asiat olisivat, jos ne olisivat hyvin. Tästä mielikuvasta luodaan asiakasta motivoiva ja konkreettinen tavoite, johon asiakas omassa toiminnassaan pyrkii. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan sopivin välitavoittein ja suunnittelemalla, mitä asiakkaan täytyy tehdä päästäkseen kohti päätavoitetta.  Lyhyessä työskentelyssä ei pyritä saamaan asioita valmiiksi vaan tavoitteena on, että asiakas hahmottaa tilanteensa entistä selkeämmin ja saa välineitä sen käsittelemiseen. Muutos toteutuu yleensä vähitellen asiakkaan arkielämässä ja konkretisoituu kunnolla usein vasta terapiatapaamisten päättymisen jälkeen.

Ratkaisukeskeisellä lyhytterapeutilla on yleensä pohjakoulutuksena sosiaali- terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto sekä suoritetut psykoterapeuttiset valmiudet opinnot.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on arjen- ja elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa kehittävä kuntoutusmenetelmä. Kyseinen kuntoutusmenetelmä soveltuu monenlaisille henkilöille esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille ja henkilöille, joilla on neurologisia eritysvaikeuksia. Lähestymistapa on myönteistä kehittymistä tukeva ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Asiakkaalla on mahdollisuus oppia ja omaksua uusia toimintamalleja ja -tapoja arkeen. Valmennus on terapeuttinen, ennaltaehkäisevä ja asiakkaan elämänlaatua edistävä kuntoutusmenetelmä.

Valmennus ei muodosta yhtä tarkasti määrättyä menetelmäkokonaisuutta vaan tarvittavat keinot määritellään tapauskohtaisesti asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Valmennuksen tavoitteet ja niissä edistymisen aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväiseen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä. Tarvittaessa valmentaja voi käydä myös koulussa tai opiskelupaikassa ohjaamassa ja tukemassa siellä ilmenevien ongelmien ratkaisemista.

Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta hahmottamaan, mikä on riittävän hyvä taitotaso hänelle itselleen. Ongelmat eivät ehkä poistu kokonaan valmennuksen avulla, mutta niiden kanssa on mahdollista oppia elämään hyvää elämää. Valmentaja on neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen saanut sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen. Parhaat tulokset saavutetaan, kun valmennus yhdistetään muihin hoitomuotoihin (esimerkiksi terapia, neuropsykologinen kuntoutus, lääkitys).

Hinnasto

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 45 min / 75 €
60 min / 85€
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus  45 min / 70 €
60 min / 80 €
90 min / 95 €
Lyhytterapiaan ja neuropsykiatriseen valmennukseen tutustumiskäynti 45 min / 45 €

Mikäli lyhytterapia tai neuropsykiatrinen valmennus tapahtuu muualla kuin vastaanotolla, hintoihin lisätään voimassa oleva kilometrikorvaus.

Yllä olevat hinnat sisältävät alv:n.

Toimintaterapiassa noudatan sopimushinnastoa (Kelan, Ppshp:n ja Oulun kaupungin asiakkaat).

Olen Hannele Kärkäs

Ammattitaitoni pohjautuu monipuoliseen koulutustaustaan ja pitkään työkokemukseen sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Palveluntuottajana minulla on sopimukset Kelan (pohjoinen  vakuutuspiiri), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (lääkinnällisen  kuntoutuksen toimintaterapiapalvelut) ja Oulun kaupungin kanssa. Työskentelykieleni on suomi, mutta voin tarvittaessa työskennellä myös englannin kielellä.

Koulutukseni: 

 • Toimintaterapeutti (amk)
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Sosiaalikasvattaja
 • Lastenhoitaja
 • Kuntohoitaja
Täydennyskoulutukseni
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2018, 15op
 • Psykoterapeuttiset valmiudet 2015, 30op
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2014, 20op
 • Toiminnalliset kädet 2014, 2op
 • GAS (Goal Attainment Scaling -koulutus) 2012, 3op

sekä vuosittain toteutuneita lyhyitä ammatillisia täydennyskoulutuksia 

Työkokemukseni
 • Vuoden 2010 alusta yrittäjänä omalla toiminimellä Terapeuttiset Toimet
 • Yksityisessä toimintaterapiapalveluja tuottavassa yrityksessä yksilötoimintaterapioiden toteutusta
 • Oulun yliopistollisessa sairaalassa akuuttisairaanhoidossa olevien sekä polikliinisten aikuisneurologisten asiakkaiden toiminta- ja työkyvyn arviointia, kuntoutus- ja apuvälinetarpeen arviointia
 • Oulun yliopistollisessa sairaalassa foniatrian osastolla työskentelyä lasten parissa, joilla kielenkehityksen viivettä tai laaja-alaista kehitysviivettä
 • Päiväkodin erityisryhmässä työskentely lasten parissa, joilla kielenkehityksen viivettä.
Erityisosaamiseni
 • Lasten toimintaterapia (lapset, joilla kehitysviivettä tai kehitysvamma, kielenkehityksen viivettä tai oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita)
 • Nuorten ja nuorten aikuisten toimintaterapia (psykiatriset ja neuropsykiatriset haasteet)
 • Lisäksi erityisosaamisena vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä tukiviittomien ja kuvakommunikaation käyttö

Yhteystiedot

Ota yhteyttä / Anna palautetta

Palautetta antaessasi voit täyttää vain Aihe ja Viesti -kentät.

5 + 14 =